ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Всички търговски условия по договорите с партньори са в сила за онлайн платформата.

“horeca.inkofoods.com“ е предназначена само за Юридически лица партньори на “Инкофудс ООД“.

Използването на тази платформа и регистрирането на запитване чрез нея се счита за съгласие с посочените настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте платформата. “Инкофудс ООД“ си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

“horeca.inkofoods.com” е онлайн платформа за преглед на продукти и проверка на цени на продукти, предлагани от името на “Инкофудс ООД“.

• Регистрация на профил:

Регистрацията на профил на нашите потребители се осъществява след предостави данни: пълно наименование в Търговския регистър, ЕИК, Лице за контакт, Телефон, Електронна поща/ E-mail иПарола. След попълване на всички данни от страна на потребителя, той автоматично получава имейл на посочената електронна поща, който потвърждава извъшената от него регистрация в онлайн платформата.

• След направената регистрация, наш представител ще се свърже с потребителят на посоченият от него телефонен номер. Следва той да получи допълнителен имейл, с който потребителят ще има възможност за достъп до преглед на налични продукти и техните цени, спрямо сключената ценовата политика на “Инкофудс ООД“ и Юридическото лице. Всеки отделен потребител, чрез достъп през регистриран профил ще вижда индивидуално създадени условия и цени за индивидуалния потребител.Само и единствено влизайки в потребителски профил, потребителят ще има достъп до ценовата политика на юридическото лице.

• При преглед и избор на продукти от “horeca.inkofoods.com”, Вие може да ги сумирате, да променяте посочната стойност на желаните продукти, след което може да създадете „Формуляр за запитване”. Той се изпраща за преглед до наш представител, който ще се свърже с Вас до 2 работни дни и ще Ви даде пълна информация за тези продукти.

• Ако желаете да поръчате продукти от нашата онлайн платформа, потвърдете това на нашият представтел, който ще се свърже с Вас след направеното запитване.

• Продажбата на стоки се извършва в последствие през специализиран софтуер на ERP.BG (И Ар Пи България ООД).

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от тази платформа е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори.

Всички допълнителни условия по направената поръчка, наличности и срок на доставка се договарят спрямо сключеният договор на Юридическото лице и “Инкофудс ООД“ индивидуално.

• Влизането в платформата с потребителско име и парола дава изглед на меню ЛЮБИМИ, в което потребителят има изглед с всички, поръчвани от него продукти в рамките на последните 3 месеца. Това улеснява избора на продукти при следваща заявка.

II. Права и задължения на страните

1. “Инкофудс ООД“ се задължава:

• да въвежда актуална и вярна информация за всички стоки.

• да даде обратна връзка към потребителя от наш представител.

• да пази вярно и отговорно личната информация на своите потребителите. Виж Глава IV.

2. Нашите потребителите се задължават:

• да посочат верни данни на представляващото ги юридическото лице – пълно наименование, седалище, Булстат Номер, ДДС номер, както и имейл адрес.

III. Лични данни

• “Инкофудс ООД“ чрез “horeca.inkofoods.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в платформата. Това задължение отпада, ако потребителят е предоставил неверни данни.

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, “Инкофудс ООД“може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договоранастоящите Общи условия.

• “Инкофудс ООД“ чрез "horeca.inkofoods.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на потребителите, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@inkofoods.com

• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Инкофудс ООД“ чрез “horeca.inkofoods.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните ще бъдат съобразени с Политиката за Поверителност, българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• С извършването на регистрация в “horeca.inkofoods.com“ потребителят се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че потребителят не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията

“Инкофудс ООД“ чрез “horeca.inkofoods.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на потребителя;

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

V. Отговорност

• “Инкофудс ООД“ чрез “horeca.inkofoods.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Инкофудс ООД“ чрез “horeca.inkofoods.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Инкофудс ООД“ чрез “horeca.inkofoods.com”.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Инкофудс ООД“ съобразно българското законодателство.

Политика за поверителност

1.1. “Инкофудс ООД“ е регистриран администратор на данни по Закона за защита на личните данни. Препоръчва се да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

1.2. Чрез влизането/използването на платформата,, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

1.3. При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

1.4. “Инкофудс ООД“ разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички потребители, и гарантираме, че Вашите лични данните са защитени.

1.5. Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в платформата, ще бъде обработена от “Инкофудс ООД“, за което “Инкофудс ООД“ гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

1.6. Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален.

1.7. Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

1.8. Данните, които потребителите предоставят, са: пълно наименование в Търговския регистър, седалище, Булстат Номер, както и имейл адрес.

1.9. Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от “Инкофудс ООД“, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за Вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други потребители с цел да създава функции, URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

1.10. Също така, “Инкофудс ООД“ може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на платформата за предотвратяване на измами и други цели.

1.11. Данните и личната информация, предоставена от потребителя,се използва от “Инкофудс ООД“ за комуникиране с потребителя относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. Също така, “Инкофудс ООД“ използва тези данни и информация за подобрение на онлайн платформата, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на платформата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за платформата.

6.12. Чрез регистрирането в платформата/ извършване на Запитване и попълването на формуляри с лични данни, потребителите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на “Инкофудс ООД“ и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от “Инкофудс ООД“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1.1. “ИНКОФУДС ООД“ гарантира, че тази платформа е обикновено на разположение 24 часа на ден, но то не носи отговорност, ако по някаква причина тази платформата не е на разположение по всяко време, или за който и да е период.

1.2. Достъпът до тази платформата може да бъде отстранен временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, поддръжка или ремонт, или по причини, независещи от “ИНКОФУДС ООД“.